NEW


Best of EDEN 2018 Special issue
 

There are not any recent contributions.

There are not any recent contributions.

Archives

EURODL Mailinglist

2851 subcribers
 

EURODL Visitors

Virtual Virtuosos: A Case Study in Learning Music in Virtual Learning Environments in Spain

Enric Alberich-Artal [ealberich@berklee.net],
Escola de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet,
Albert Sangrà [asangra@uoc.edu], eLearn Center, Universitat Oberta de Catalunya, Spain

English Abstract

In recent years, the development of Information and Communication Technologies (ICT) has contributed to the generation of a number of interesting initiatives in the field of music education and training in virtual learning environments. However, music education initiatives employing virtual learning environments have replicated and perpetuated the traditional model, resulting in sub-optimal use of ICT and curricular delivery that contributes little to the fostering of autonomous learning.

A review of online music education initiatives reveals generalised behaviour that suggests the existence of a little researched field holding great scope for further investigation.

This case study reflects how the instructional paradigm applied to education results in a less than optimal use of technical resources and the web, limiting the capacity of students to manage their own learning. This pedagogic paradigm is invoked not so much as a premeditated strategy but as the result of reliance upon traditional practice. Despite the existence of both individual and collective communication channels, teachers default, with preference, to a one-to-one relationship with the student. The resources are in place and teachers with the requisite technological background exist, however, none of these inputs are exploited sufficiently due to the instructional model implemented.

Catalan Abstract

En els darrers anys, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha contribuït a la generació d’un nombre interessant d’iniciatives en el camp de l’educació i la formació musical en entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge. Tanmateix, aquestes iniciatives sovint han replicat els models tradicionals, desaprofitant el potencial de les TIC i contribuint en poca mesura a la promoció de l’aprenentatge autònom.

Una revisió de les iniciatives d’educació musical en línia ha revelat un comportament generalitzat que demostra l’existència de poca recerca en aquest àmbit i, per tant suggereix un potencial espai de recerca futur.

Aquest estudi de cas reflecteix com el paradigma formatiu aplicat a l’educació musical fa un ús molt limitat dels recursos tecnològics i de la Web, reduint la capacitat dels estudiants de gestionar el seu propi aprenentatge. Aquest paradigma pedagògic no s’aplica de forma intencional i estratègica, sinó més aviat com el resultat de la inèrcia que prové de les pràctiques tradicionals. Malgrat l’existència de canals de comunicació individuals i col·lectius, el professorat aplica preferentment, per defecte, una relació d’un a un amb els estudiants. Els recursos disponibles hi són, i el professorat amb competències tecnològics suficients també, però les potencialitats no s’exploten suficientment amb els models pedagògics que s’apliquen.

Spanish Abstract

En los últimos años, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ha contribuido a la generación de una importante cantidad de iniciativas en el campo de la educación y la formación musical en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, estas iniciativas a menudo han replicado los modelos tradicionales, desaprovechando el potencial de las TIC y contribuyendo en pobre medida a la promoción del aprendizaje autónomo.

Una revisión de las iniciativas de educación musical en línea ha revelado un comportamiento generalizado que demuestra la existencia de poca investigación en este ámbito y, por tanto, sugiere un potencial espacio de investigación futuro.

Este estudio de caso refleja como el paradigma formativo aplicado a la educación musical hace un uso muy limitado de los recursos tecnológicos y de la Web, reduciendo la capacidad de los estudiantes de gestionar su propio aprendizaje. Este paradigma pedagógico no se aplica de forma intencional y estratégica, sino más bien como el resultado de la inercia que proviene de las prácticas tradicionales. A pesar de la existencia de canales de comunicación individuales y colectivos, el profesorado aplica preferentemente, por defecto, una relación de uno a uno con los estudiantes. Los recursos están disponibles, y el profesorado con competencias tecnológicas también, pero las potencialidades no se explotan suficientemente con los modelos pedagógicos que se aplican.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.